top of page

ข้อกำหนดใช้บริการฝากเลี้ยง

บริการฝากเลี้ยง Check-In ได้ตั้งแต่ 9:00 โมงเช้า ถึง 16.00 เย็น

 1. Check-Out ตัดรอบ 12:00 เที่ยงวัน หากเลยเวลานับเป็นอีกครึ่งวัน (250/350 บาท) รับหลัง เกิน 18:00 นับเป็นอัตราคืนที่ถัดไป

 2. สุนัขจะต้องป้องกันเห็บหมัดก่อนเข้าพัก หรือมีตัวยาครอบคุมอยู่

 3. สุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาอย่างครบถ้วน และมีอายุ 3.5 เดือนขึ้นไป 

 4. ขณะฝากเลี้ยง สุนัขต้องไม่มีโรคติดต่อ โรคผิวหนัง หรือเป็นฮีท สุนัขต้องมีสุขภาพดี ไม่ป่วย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หากสุนัขของท่านมีโรคประจำตัว หรือข้อบกพร่องทางร่างกายใดๆ 

 5. สุนัขมีโรคประจำตัวเช่น ลมชัก โรคหัวใจ หรือโรคที่ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ทางเราของดรับทุกกรณี 

 6. สุนัขดุหรือไม่สามารถเล่นกับตัวอื่นได้รบกวนแจ้ง เจ้าของจะต้องรับผิดชอบหากสุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของสถานที่

 7. Dog Space จะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างดีที่สุด แต่บางครั้งก็ไม่อาจะหลีกเลี่ยงโรคภัยต่างๆ ที่จะเกิดกับสุนัขได้ เนื่องจากว่าสุนัขไม่ได้อยู่เพียงตัวเดียว และใช้สนามวิ่งเล่นเดียวกัน ทาง Dog Space จึงขอให้ลูกค้าได้เข้าใจว่าสุนัขทุกตัวมีสิทธิ์เจ็บป่วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงไม่รวมอยู่ในค่าบริการฝาก

 8. หากเจ้าของจงใจทิ้งสุนัข ไม่มารับตามกำหนด หรือไม่ชำระค่าบริการจนล่วงเลยระยะเวลาถึง 7 วัน ถือว่าท่านได้ผิดข้อตกลงได้สละสิทธิ์การเป็นเจ้าและยินยอมยกกรรมสิทธิ์ในตัวสุนัขให้ทาง Dog Space เป็นเจ้าของโดยชอบธรรม ทาง Dog Space ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อสุนัขตามความเหมาะสม และเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองสัตว์ มาตรา 23 และเจ้าของจะต้องเสียค่าปรับ 10 เท่าจากค่าบริการทั้งหมด

 9. Dog Space ไม่มีนโยบายฝากเลี้ยงก่อนและชำระภายหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าบริการค้างชำระสะสมนำไปสู่การทิ้งสุนัข 

 • ช่วงนอกเทศกาล: สามารถแจ้งยกเลิกห้องพักได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพัก จึงจะได้มัดจำคืน

 • ช่วงเทศกาล: สามารถแจ้งยกเลิกห้องพักได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 14 วันก่อนเข้าพัก จึงจะได้มัดจำคืน

 • การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 7-14 วัน หากจำนวนเงินค่าห้องลดลง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

 • แจ้งยกเลิกช้า หรือจองแล้วไม่มาไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี​​

bottom of page